Ankara İdare Mahkemesince davacı hakkındaki kişisel veriler idare tarafından işlenirken; kardeşi hakkındaki istihbari bilginin de tek başına davacının güvenlik soruşturmasının olumsuz sonuçlanması için yeterli olmadığı, ilgili tespitler bakımından davacının sorumlu tutulamayacağına ve güvenlik soruşturmasının olumsuz olduğundan bahisle tesis edilen dava konusu işlemde hukuka uyarlık bulunmadığı yönünde karar verilmiştir.